Устав

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ – „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

ПП „Движение Напред България” е замислена и основана по инициатива на проф. Иван Славков.

Софийският градски съд регистрира движението по ЗПП на 1 юли 1994г.

“Напред България” е движение, което е подчинено на идеята за привличане на широк кръг личности, граждански формации и обществени слоеве от населението за ефективни действия в посока решаване на актуалните проблеми на страната в реално време и с хуманни средства.

“Напред България” е “Движение” , не само като наименование, а и като съдържателна характеристика, с което се различава от партиите, обречени исторически, като сбор от хора с по-тесни лични и политически интереси.

“Напред България” е философия, която съчетава в едно цяло политиката, професионализма и морала. Тя разглежда политиката неотделимо от социалните отношения и ценностната система на обществото, нещо повече – като средство за честна “игра”, разбирателство и приятелство.

I. ИМЕ. СЕДАЛИЩЕ. СИМВОЛИ.

 Чл.1. Наименованието на партията  е  Политическа партия (ПП) „Движение Напред  България”.

Чл.2. Седалището на ПП „Движение Напред България“ е в гр.София, СО-Район „Оборище”, ул.”Будапеща”, № 68.

Чл.3. Символите на партията са :

 1. Знаме с бял фон, златно лъвче и златист надпис “Напред България”.
 2. Емблема – златно лъвче.
 3. Химн – песента “Напред, България” на композитора Атанас Косев и поета Михаил Белчев.
 4. Празник на движението е 11 май.
 5. Политическа партия „Движение Напред България” е учредена за неопределен срок.
 6. Печатът на Политическа партия „Движение Напред България” е кръгъл, с лъв в центъра и надпис НАПРЕД БЪЛГАРИЯ около знака.

II. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

 Чл.4. ПП “Движение Напред България” е юридическо лице, което се представлява от Председателя на Политическа партия Движение  “Напред България”. По възлагане правомощието може да се осъществява от Заместник Председателя, друг член на Националния Координационен съвет (НКС) или областен представител.

III. МИСИЯ И ЦЕЛИ.

Чл.5. Мисията на партията е да допринесе за оцеляването на България като етнонационална държава на българският род, почит към българската история и развиване християнската вяра, ценности и култура, патриотизма към Родината и българската нация, спиране процеса на олигархичното и разлагане, чрез поставяне запазването на териториалната и цялост и идентичност над всичко. България над всичко .

Чл.6. Целите на движението са:

 1. Стимулиране на икономическото развитие в условията на смесена икономика.
 2. Шанс за младото поколение да заеме по-широко място в света на възрастните, да се стимулират за поемане на важни роли и поведение, които позволяват по-голяма автономия и зрялост.
 3. Укрепване на семейството, да бъде истинска “крепост” на обществото, важен фактор за развитието на националния капитал – децата.
 4. Защита на правата на личността. Гарантирана възможност за работа, безплатно здравеопазване за социално слабите български граждани, достойни условия за живот на пенсионерите и инвалидите, сигурност и спокойствие на българските граждани на улицата, работното място(фирма) и в дома.
 5. Защита на свободата. Свободата следва да бъде защитена, да се спре превръщането й в диктатура на бързо забогателите, на финансовата олигархия, организираната престъпност.
 6. Спиране на геноцида спрямо интелектуалната собственост. Възстановяване на уважението и инвестирането в българската наука, българския език, християнски ценности, образование и култура.
 7. Законност и организация. Изграждане на действен граждански обществен контрол и организация, с представителност в държавната и местна администрации, по спазване на законите и тяхното точно и принципно прилагане. Като същите сами или заедно с други обществени структури и/или политически формации, да сезират органите на МС,Прокуратурата и Съда, при явното незачитане от администрациите на законите и произтичащите от тях правата и задължения на българските граждани.
 8. Осигуряване на национална сигурност, развиване и укрепване на въоръжените сили и мощ на БА и Р.България.
 9. Стимулиране завръщането на младите хора учещи в чужбина и емигрантите.

IV. ПРИНЦИПИ.

Чл.7. ПП “Движение Напред България” се изгражда и развива на основата на следните принципи:

 1. Хуманизъм.
 2. Родолюбие.
 3. Демократичност.
 4. Приятелство.
 5. Почтеност.
 6. Солидарност.

V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА.

Чл.8. Организационни структурни звена на движението са :

 1. Областни центрове “Напред България“.
 2. Районни и кварталните клубове “Напред България”.
 3. Ръководните органи.

Чл.9. Областните центрове обединяват районните и квартални клубове от всички общини на избирателния район.

Чл.10. Районните и кварталните клубове са средища за дискутиране, както на чисто политически и партийни, така и на жизнено важни за съответната област, община и град проблеми. Те осъществяват целите и задачите на движението; защита­ват интересите на неговите членове, съмишленици и симпатизанти; организират и провеждат избирателната кампания по места; решават въпроси на членството в движението.

Чл.11. Ръководни органи на движението са :

 1. Националната конференция.
 2. Национален Координационният съвет.
 3. Председателят.
 4. Контролният съвет.

Чл.12.

(1) Върховен орган на движението е Националната партийна конференция, която се свиква на две години от Националния Координационен съвет или по инициатива на половината от областните центрове.

(2) Националната партийна конференция се свиква с покана, публикувана най-малко в един ежедневник, не по-късно един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часът, мястото на провеждането и дневния ред.

(3) Делегатите на Националната конференция са  упълномощени представители на Областните центрове на ПП “Движение Напред България”.

Чл.13. Националната конференция :

 • Приема, изменя и допълва програмните документи и Устава на движението.
 • Обсъжда отчетите на Националния Координационен съвет /НКС/ и на Контролния съвет и приема решения по тях.
 • Определя стратегията и политиката на движението.
 • Определя насоките на предизборната дейност и приема предизборната платформа.
 • Избира Председател, Национален Координационен съвет, и Контролния съвет, когато е обявено в дневния ред.

Чл.14. (1)Националния координационен съвет се състои от Председател, заместник- председател, секретар и членове, и се избира с явно гласуване за срок от 4 (четири) години. Състава на НКС се състои от пет члена.

 • Националният Координационен съвет се свиква при необходимост.
 • Заседанията на Националния Координационен съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината му членове.

Чл.15. Националният координационен съвет :

 1. Организира изпълнението на решенията на Националната конференция.
 2. Координира дейността на центровете и клубовете ПП „Движение Напред България”.
 3. Изработва предизборна платформа и решава въпроси, свързани с предизборните коалиции и съюзи.
 4. Утвърждава кандидатите за народни представители, кметове, общински съветници от името на политическата партия.

Чл.16. Председателят се избира от Националната конференция с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите делегати, за срок от – 4 (четири) години, който по право е член на НКС.

Чл.17. Председателят :

 1. Ръководи дейността на Националния Координационния съвет.
 2. Осъществява взаимоотношенията на партията с други политически и обществени структури.
 3. Предлага за избиране на Националната конференция заместник- Председател, Секретар и членове на Координационния съвет.
 4. Членовете на Националния Координационен съвет се считат за законно избрани от Националната конференция, когато са избрани с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

Чл.18. Контролният съвет се състои от трима члена, които не са членове на Националния координационен съвет и се предлагат от делегатите на Националната конференция.

Чл.19. Контролният съвет:

 • Се избира с мандат от 4 (четири) години.
 • Упражнява вътрешно финансов контрол върху паричните приходи и разходи.
 • Проверява организационната отчетност на ръководните звена на движението.

VI. ЧЛЕНСТВО.

Чл.20. (1) Членството в  ПП „Движение Напред България” е доброволно.

 • Член на движението може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който притежава избирателни права, които признава и се ръководи от програмните документи и Устава на движението.
 • Приемането за член на ПП „Движение Напред България”се извършва след подадено от кандидата писмено заявление, утвърдено по образец от НКС, до Председателя на районния или местния клуб или до Председателя на районен център.
 • Членството в ПП „Движение Напред България” възниква от момента на решение на нарочно създадена комисия, в състав от : три члена от НКС и Председателя или член на организацията, в която е постъпило заявлението.
 • Членовете на партията не могат да членуват в други политически партии и организации.

Чл.21. Всеки член на партията има право да :

 • Участва в разработването и реализирането на стратегията и политиката на движението.
 • Избира, да бъде избран и участва в работата на ръководните органи.
 • Изисква и отстоява своите възгледи, съображения и предложения.
 • Получава защита от партията, когато незаконно е заплашван, преследван и злепоставян за политическите си убеждения, позиция, членство и действия.
 • Напусне партията по собствено желание.

Чл.22. Всеки член на партията е длъжен да :

 • Работи за организационното изграждане на партията и за разпространяване на нейните идеи, цели и символи.
 • Участва и поддържа партията в избирателни кампании и други политически и обществени акции и действия.
 • Не допуска прояви на ляв или десен екстремизъм, фашизъм и реваншизъм.

Чл.23. Член, който е нарушил изискванията на Устава, законността и нравствените норми може да бъде освободен от движението.

VII. ВРЪЗКИТЕ С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.

Чл.24. ПП „Движение Напред  България” е широко отворено за взаимодействие и сътрудничество с всички лица и структури, които проявяват разум и са готови да работят с обединени усилия за преодоляване на тоталната криза на обществото.

Чл.25. Партията участва в изработването на общи позиции, споразумения и съвместни инициативи, на равноправна основа с други политически партии и обществени организации, по конкретни политически, икономически и социални проблеми.

Чл.26. Партията извършва информационна и пропагандна дейност за осъществяване на своите цели. За това се създават постоянни или временни пресцентрове.

Чл.27. Областните центрове и клубовете могат да имат свои информационни офиси, печатни и аудио-визуални материали, да използват местния печат, радио и телевизия за популяризиране сред обществеността на целите, позициите и инициативите на движението.

VIII. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ.

Чл.28. ПП „Движение Напред България” осъществява финансова дейност на принципа на самоиздръжката. То осигурява финансовите си средства от членски внос, дарения, помощи и позволената й от закона стопанска дейност.

Чл.29. Всеки член на партията внася годишен членски внос в размер на 20,00лв. и сам определя периодите на внасянето му.

Чл.30. Членският внос се внася в областните центрове, районните и кварталните клубове.

Чл.31. Отм.

Чл.32. Областните центрове и клубовете “Напред България” изразходват средствата само за нуждите на партията.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33.

(1) ПП „Движение Напред България” се прекратява с решение на Националната партийна конференция, взето с мнозинство 2/3 от участниците.

(2)  При прекратяване на дейността Националният Координационен Съвет определя начина на разпореждане с материалната база, средствата и имуществото.

 

Не стой безучастен, включи се

Стани член

Напред

Стани доброволец

Напред