Цели

ПП „Движение Напред България” е замислена и основана по инициатива на проф. Иван Славков.

Софийският градски съд регистрира движението по ЗПП на 1 юли 1994г.

“Напред България” е движение, което е подчинено на идеята за привличане на широк кръг личности, граждански формации и обществени слоеве от населението за ефективни действия в посока решаване на актуалните проблеми на страната в реално време и със законови средства.

“Напред България” е “Движение” , не само като наименование, а и като съдържателна характеристика, с което се различава от партиите, обречени исторически, като сбор от хора с по-тесни лични и политически интереси.

“Напред Бъгария” е ЗА многополюсно развитие на Света.

“Напред България” е философия, която съчетава в едно цяло политиката, професионализма и морала. Тя разглежда политиката неотделимо от социалните отношения и ценностната система на обществото, нещо повече – като средство за обществено полезна дейност, разбирателство и приятелство.

Нашите цели са:

  • Стимулиране на икономическото развитие в условията на смесена икономика.
  • Шанс за младото поколение да заеме по-широко място в света на възрастните, да се стимулират за поемане на важни роли и поведение, които позволяват по-голяма автономия и зрялост.
  • Укрепване на семейството, да бъде истинска “крепост” на обществото, важен фактор за развитието на националното богатство – децата.
  • Защита на правата на личността. Гарантирана възможност за работа, безплатно здравеопазване за социално слабите български граждани, достойни условия за живот на пенсионерите и инвалидите, сигурност и спокойствие на българските граждани на улицата, работното място(фирма) и в дома.
  • Защита на свободата. Свободата следва да бъде защитена, да се спре превръщането й в диктатура на бързо забогателите, на финансовата олигархия, организираната престъпност.
  • Спиране на геноцида спрямо интелектуалната собственост. Възстановяване на уважението и инвестирането в българската наука, българския език, християнски ценности, образование и култура.
  • Законност и организация. Изграждане на действен граждански обществен контрол и организация, с представителност в държавната и местна администрации, по спазване на законите и тяхното точно и принципно прилагане. Като същите сами или заедно с други обществени структури и/или политически формации, да сезират органите на МС,Прокуратурата и Съда, при явното незачитане от администрациите на законите и произтичащите от тях правата и задължения на българските граждани.
  • Търсене на баланс на интересите във външната политика на държавата с оглед ползите за Република България.
  • Промяна в структурата на националната сигурност с оглед нейното развиване и укрепване на силите на Република Бъгария.
  • Стимулиране завръщането на младите хора учещи в чужбина и емигрантите.

Не стой безучастен, включи се

Стани член

Напред

Стани доброволец

Напред